Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

•  Biuro Informacji Kredytowej

to instytucja, której zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie danych na temat zobowiązań kredytowych klientów banków. BIK ułatwia bankom podejmowanie decyzji kredytowych informując - w przeważającej mierze - o regularnie spłacanych zobowiązaniach, czyli o pozytywnej historii kredytowej. BIK działa na podstwie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W 2009 roku Biuro Informacji Kredytowej udostępniło 28,4 mln raportów kredytowych.

•  Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja mająca na celu działanie na rzecz bezpieczeństwa i stabilności banków, a także wzrostu zaufania do systemu bankowego.

BFG zarządza systemem gwarantowania depozytów w Polsce. Powołując Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ustawodawca określił zasady gwarantowania depozytów przez tę instytucję oraz wkomponował ją w system instytucji czuwających nad bezpieczeństwem sektora bankowego.

Do podstawowych zadań BFG należą:

- zwrot, do wysokości określonej ustawą o BFG, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, w razie upadłości banku będącego uczestnikiem systemu gwarantowania depozytów, (limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta wynosi obecnie równowartość 100 tys. euro. Środki te podlegają 100% gwarancji.);
- udzielanie pomocy finansowej bankom, które znalazły się w obliczu utraty wypłacalności i podejmują samodzielną sanację;
- wspieranie procesów łączenia się banków zagrożonych z silnymi jednostkami bankowymi,
gromadzenie oraz analiza informacji o podmiotach objętych systemem gwarantowania, w tym opracowywanie analiz i prognoz dotyczących sektora bankowego.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG, Fundusz) z siedzibą w Warszawie jest osobą prawną powołaną ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711), która obowiązuje od dnia 17 lutego 1995 r.

źródło: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 

 

•  Bankowość osobista

Bankowość osobista inaczej personal banking to usługi bankowe przeznaczone dla zamożniejszych klientów. Polega ona przede wszystkim na przydzieleniu klientowi osobistego doradcy, który pomaga w podejmowaniu decyzji finansowych. Klient taki obsługiwany jest najczęściej w specjalnym pokoju i ma możliwość negocjowania korzystniejszej oferty banku.

By móc skorzystać z oferty bankowości osobistej trzeba wykazać się określonymi dochodami bądź dysponować określoną sumą aktywów. Obecnie limity uległy obniżeniu i z bankowości osobistej można korzystać mając już na przykład dochód miesięczny w wysokości 5 000 zł, bądź aktywa w wysokości 50 000 zł. Niestety, razem z obniżeniem limitów umożliwiających korzystanie z personal banking obniżeniu uległ też poziom świadczonych usług.

•  Bankowość elektroniczna

Bankowość elektroniczna to szereg usług oferowanych przez banki za pomocą różnych urządzeń elektronicznych: komputera, telefonu, bankomatu czy terminalu POS.

Dzięki bankowości elektronicznej możemy na przyklad mieć  dostęp do rachunku bankowego z dowolnego komputera, wypłacać pieniądze z bankomatów czy płacić kartą za zakupy w sklepach i w internecie.

•  Bank depozytariusz

to bank pełniący funkcję depozytariusza wobec określonych grup podmiotów rynku kapitałowego, najczęściej funduszy emerytalnych bądź inwestycyjnych.

Bankiem depozytariuszem może zostać bank krajowy spełniający wymogi kapitałowe, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, odpowiedni oddział instytucji kredytowej.

Do obowiązków banku depozytariusza należy między innymi zabezpieczenie majątkowe funduszu, zapewnienie prawidłowości rozliczeń z uczestnikami oraz weryfikacja wyceny funduszu.

•  Bancassurance

Bancassurance to współpraca banków z towarzystwami ubezpieczeniowymi w celu oferowania zintegrowanych usług ubezpieczeniowo bankowych. Przykładem bancassurance może być oferowanie polisy na życie do kredytu mieszkaniowego, czy OFE.Produkty finansowe