Ubezpieczenia w kredycie samochodowym

Z założenia dobrowolne, a wymagane przez bank ubezpieczenie autocasco, to gwarant bezpieczeństwa zarówno klienta, jak i banku. Będące warunkiem otrzymania kredytu samochodowego przeniesienie praw do ubezpieczenia na bank, choć brzmi groźnie zaoszczędzić może sporej dozy problemów w przypadku kradzieży auta lub wypadku drogowego z jego udziałem.

Kredyt samochodowy i jego własności

Kredyt samochodowy, to nic innego, jak kredyt konsumpcyjny - celowy z przeznaczeniem na zakup pojazdu mechanicznego. To właśnie jego celowość stanowi jeden z czynników odróżniających go od bardziej popularnego kredytu gotówkowego, w którego przypadku wyjątkowo rzadko bank poprosi o wyjawienie konkretnego powodu zaciągnięcia zobowiązania. Udzielając tego rodzaju kredytów banki, chcą zabezpieczyć interes własny wymagać mogą zawarcia między innymi ubezpieczenia od utraty pracy czy czasowej niezdolności do pracy. To jednak nie wszystkie zabezpieczenia stosowane przez instytucje finansowe. Wymagać mogą one dodatkowo wpłaty własnej oraz obligatoryjnego zabezpieczenia na pojeździe. Co to oznacza? W praktyce przekłada się to głównie na formę własności auta. Jego właścicielem może być sam bank (stosując przewłaszczenie na zabezpieczenie), bank wspólnie z kredytobiorcą (zastaw rejestrowy) lub sam kredytobiorca. Przy przewłaszczeniu na zabezpieczenie bank w ramach kredytu, do czasu jego spłaty przekaże nam auto w bezpłatne użytkowanie. Zastaw rejestrowy natomiast, to nic innego, jak zabezpieczenie wierzytelności banku poprzez współposiadanie auta. Nawet jeśli nie zostanie on ustanowiony, a właścicielem samochodu będzie jedynie kredytobiorca, bank poprosić może o przekazanie mu w depozyt przynależnej karty pojazdu. Finalnie więc zabezpieczając na równie z dwoma opisanymi wyżej przypadkami.
Dodatkowe formy zabezpieczenia przy kredytach samochodowych stanowić może stosunkowo mało popularny już weksel in blanco oraz przeniesienie roli beneficjenta polisy autocasco na bank. Jakie są konsekwencje tego rodzaju cesji?

Niedobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne

Wymóg cesji - przeniesienia praw do - ubezpieczenia autocasco chroni z założenia zarówno bank, jak i klienta. Ten, gdyby nie został zobligowany do jego zawarcia, mógłby z racji dobrowolności ubezpieczenia z niego po prostu nie skorzystać, a przypadku kradzieży auta, klient byłby zobowiązany do dalszej spłaty zobowiązania zaciągniętego wobec banku. Podstawowym więc następstwem dokonania cesji autocasco jest przeznaczanie ewentualnych wypłat z jego tytułu na spłatę kredytu samochodowego lub jej zabezpieczenie. Nie zwalnia to jednak klienta z prawa do wnioskowania wydania kwoty przekazanej przez ubezpieczyciela w ramach np. wypadku lub innego zdarzenia - uszkodzenia samochodu, którego wystąpienie przewidują postanowienia polisy. Zwrot środków odszkodowania nie powinien stanowić większego problemu, jeśli dotychczasowe zobowiązania kredytowe regulowane były przez klienta w terminie.

Odpowiedni pakiet ubezpieczeń nabyć można bezpośrednio w banku. Usługę tą wprowadził między innymi bank Credit Agricole, który klientom korzystającym z kredytu samochodowego proponuje wygodny pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym OC, AC, NNW kierowcy i pasażerów, Informacja Prawna, Zielona Karta, Car Assistance, Mini Car Assistance. Warto wspomnieć, że oferta ta obejmuje również zniesienie udziału własnego w szkodzie, a po wypłacie ewentualnego odszkodowania suma ubezpieczenia nie ulega zmianie (*).
(*) – za strona internetową Banku.

Produkty finansowe