Kredyt w złotówkach czy w walucie?

Kredyt ustanawiany w walucie obcej, to gra dla najodważniejszych, szczególnie jeśli dotyczy zobowiązania długoterminowego. Sytuacja skokowej wartości franka szwajcarskiego na przestrzeni ostatnich 4 lat pokazała, że niepewność kursu waluty, to z jednej strony duże oszczędności, a z drugiej spore ryzyko związane z ewentualną utratą wartości złotówki i podwyższeniem wysokości raty oraz kosztów kredytu. Nawet najlepszy prognostyk nie przewidzi kosztu waluty w perspektywie 10 najbliższych lat, a oszczędności na niższym oprocentowaniu kuszą od zaraz – co wybrać?


Plusy i minusy kredytów w walucie
Kredyt walutowy (denominowany), to zobowiązanie względem banku rozliczane w walucie obcej, najczęściej dolarze amerykańskim, euro oraz mocno niepopularnym ostatnio franku szwajcarskim, którego kurs na przestrzeni ostatniego roku pobijał coraz to nowe rekordy wysokości. Podstawową zaletą kredytów denominowanych jest nawet o kilka punktów procentowych obniżone w stosunku do kredytów złotowych oprocentowanie. Jego zredukowana wartość sprawia, że zarówno raty, jak i ogólny koszt kredytu maleją w porównaniu z analogicznym zobowiązaniem zaciągniętym w złotówkach. Kredyt tego typu będzie dodatkowo jeszcze bardziej korzystny w przypadku, gdy kurs waluty, w jakiej został zaciągnięty, spadnie umacniając złotówkę.
Produkt ten nie jest oczywiście pozbawiony i wad. Nadrzędnym problemem okaże się sytuacja odwrotna do opisanej powyżej, czyli umocnienie złotówki w stosunku do kursu waluty. Spowoduje to, że wyższy koszt pozyskania waluty i redukcje opłacalności względem produktów finansowanych w rodzimej walucie. Innym ryzykiem jest możliwość stopniowej minimalizacji różnicy w wysokości stóp procentowych oraz w przypadku głównych walut obcych, niższy wskaźnik inflacyjny mogący wyeliminować zjawisko relatywnego spadku wartości pieniądza.


Co, ile, gdzie?
Aby zobrazować różnice w kosztach kredytu w euro i złotówkowego dokonano porównania kredytów oferowanych przez MultiBank na kwotę odpowiednio 400.000zł, przy wartość nieruchomości 500.000zł oraz dwudziestopięcioletnim okresie spłaty. Rata stała kredytu w euro wynosi w tym przypadku 2016,26zł, a składające się z marży banku (1,5%) i EURIBOR oprocentowanie rzeczywiste wynosi 3,101%, sprawiając, że całkowity koszt kredytu hipotecznego wyniósłby 55% (*). Ten sam kredyt zaciągnięty w złotówkach, skutkowałby comiesięcznym obciążeniem portfela w wysokości 2.528,53zł, oprocentowanie na poziomie 5,8% wpłynęłoby na fakt, że suma kosztów kredytu wzrośnie do 93% (*).
Nieco mniej korzystnie przedstawia się wyliczenie kredytu zaciągniętego na okres 35 lat, dotyczącego finansowania 100% wartości nieruchomości wycenianej na 200.000zł. W takim przypadku Bank DnB Nord oferuje kredyt w euro, którego suma kosztów wynosi 127%, oprocentowanie jest równe 4,901%, a stała rata miesięczna, to koszt 1082,53zł (*). Analogiczny produkt w złotówkach charakteryzuje się sumą kosztów na poziomie 176%, oprocentowaniem 7,25% oraz stałą ratą na poziomie 1312,93zł (*).


Niestabilność kursu
Założenia ostatniej propozycji kredytowej pokazują, że kredytobiorca zapłaci każdorazowo o 203,40zł niższą ratę, co przy nierzeczywistej opcji niezmiennego kursu euro podczas całego okresu kredytowania, dałoby 96.768zł oszczędności. Zakładając jednak, że w dniu podpisania umowy kredytowej kurs euro wynosił 4,2zł, to spłata należnych ratą 1082,53zł wiązałaby się z zakupem 257,475 euro. Znaczy to, że jeśli w znacznym uproszczeniu przyjmiemy, że żadne inne czynniki mające wpływ na wysokość raty kredytu nie uległy zmianie, to iloczyn raty w złotówkach oraz potrzebnych euro zobrazuje kurs waluty, dla jakiego rata obu kredytów posiadałaby zbliżoną wartość. Jest to odpowiednio: 1312,93zł / 257,475 = ca. 5,099zł. To właśnie taką wartość musiałoby osiągnąć euro, by sprawić, że kredyt denominowany przestanie się opłacać. Jego wystąpienie wydaje się opcją dość abstrakcyjną, pamiętajmy jednak jak zachowywał się kurs franka szwajcarskiego na przestrzeni roku 2011.


*) Dane na podstawie porównywarki wbanku.pl.

Produkty finansowe