Jak wybrać najlepszą lokatę bankową?

Lokata bankowa jest najbardziej popularnym sposobem na inwestowanie oszczędności. Jej zaletami jest stosunkowo niewielkie ryzyko inwestycyjne oraz osiągane dzięki niej zyski, których wysokość uzależniona jest od zastosowanego typu lokaty. Co ciekawe, ustanowienie lokaty nie musi być różnoznaczne z ”zamrożeniem” kapitału, a fakt ten dodatkowo winien zachęcić do pomnażania naszych oszczędności. Jaki rodzaj lokaty wybrać?


Lokata, to nasze zobowiązanie względem instytucji finansowej do przekazania jej własnych śródków finansowych na określony czas, w zamian za zyski odzwierciedlone oprocentowaniem lokaty. Decyduje ono o wysokości odsetek stanowiących zapłatę za użyczenie kwoty określonej umową lokaty, przy czym ich wartość wzrasta wraz z wydłużeniem okresu zobowiązania oraz samej wysokości lokaty. Do najważniejszych typów lokat należą:


- lokata terminowa, czyli najczęściej występujący typ lokaty, gdzie przekazując środki finansowe na określony czas- najczęściej 3 miesiące, półrocze oraz rok- klient po jego upływie otrzymuje wynagrodzenie w postaci odsetek. Jej wadą jest brak możliwości wypłaty środków, mogącej oznaczać utratę wypracowanych odsetek. Jej specyficzną odmianą jest lokata antypodatkowa (jednodniowa, bez „Belki”) automatycznie odnawiająca się w trybie dziennym, co przy założeniu określonej wartości kapitału powoduje, że odnośne przepisy dotyczące zysków kapitałowych nie znajdują zastosowania. Jej podstawową zaletą jest konkurencyjny poziom procentowania, a wadą konieczność rozbicia większej ilości kapitału na części, w przypadku których zysk dzienny nie przekroczy wartości 2,49zł;


- lokata progresywna, charakteryzująca się możliwością dopłaty kolejnych środków do kwoty wcześniej zgromadzonej w ramach lokaty. Jej podstawową zaletą jest brak konieczności każdorazowego sporządzania odpowiedniej umowy oraz oprocentowanie rosnące wraz z wysokością zdeponowanej kwoty;


- lokata dynamiczna, której zaletą jest możliwość wypłacania umieszonych na niej środków. W takim przypadku wartość odsetek obliczona zostanie proporcjonalnie do czasu przetrzymywania środków na rachunku. Dodatkowo odsetki tego rodzaju lokat wzrastają w określonych umową odstępach czasu, jednak są one najczęściej niższe od oprocentowania oferowanego przy innych lokatach;


- lokata rentierska, zawierana w perspektywie długoterminowej, w której przypadku należne odsetki wypłacane są już w dniu jej zawarcia. Wadą tego rodzaju lokat, jest wysokość kapitału koniecznego do jej zawarcia;


-lokata automatyczna, czyli lokata zawierana automatycznie na rachunku klienta w przypadku przekroczenia określonej umową wartość środków pieniężnych na nim zgromadzonych. Jej podstawową zaletą jest konieczność wyłącznie jednorazowej deklaracji o uruchomieniu śródków oraz fakt, że dotyczy jedynie nadwyżek finansowych, nie blokując pozostałej części kapitału;


- lokata call, to lokata rozpoczynająca się wraz z przekroczeniem określonej umową wartości kapitału zgromadzonego na rachunku klienta. Jej zaletą jest jej bezterminowy charakter oraz zmienne oprocentowanie, a największą wadą konieczność złożenia zarówno dyspozycji ustanowienia, jak i wypowiedzenie w przypadku chęci wycofania kapitału;


- lokata elektroniczna, zawierana przez klienta drogą elektroniczną. Jej podstawowym plusem jest zwyczajowo odrobinę wyższe oprocentowanie oraz brak konieczności tradycyjnej wizyty w oddziale;


- lokata overnight, która odnawia się automatycznie na okres nocy w przypadku przekroczenia określonej umową wartości rachunku. Jej podstawową zaletą jest dostępność pieniędzy w dzień, a jako wadę wymienić należy znaczna wartość kapitału, po której przekroczeniu lokata jest zawierana.


Planując zainwestowanie swoich oszczędności lub nadwyżek finansowych należy poza wysokością oprocentowania lokaty zwrócić uwagę przede wszystkim na charakter własnej specyfiki finansowej. Nie decydujmy się na wysokooprocentowaną lokatę długoterminową, jeśli przewidujemy, że część ze zgromadzonych na niej pieniędzy, może nam być niebawem potrzebna, bo ich wypłata może wiązać się z utratą całości lub znacznej części odsetek. Korzystniejszy okaże się wtedy wybór lokat krótkoterminowych lub lokaty dynamicznej.


Produkty finansowe