Jak najlepiej oszczędzać, czyli zysk a ryzyko

Najlepiej oszczędza się oczywiście „z głową”, czyli w renomowanych instytucjach finansowych o ugruntowanej pozycji na rynku. Są one z jednej strony bardziej stabilne i pewne od niniejszych podmiotów, a z drugiej podlegają systemowi zabezpieczeń depozytów w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jak on działa, co gwarantuje i jak zabezpieczyć nawet najwyższe kwoty umieszczane na lokacie?


Bankowy Fundusz Gwarancyjny


Nie każdy zdaje sobie sprawę, że posiadanie każdego produktu bankowego wiąże się z ryzykiem. Jego wskaźnik zależy oczywiście od danego typu usługi z jakiej, jako klienci banku korzystamy. W związku z tym, również w przypadku lokat bankowych występuje niebezpieczeństwo związane np. z utrata naszych środków. Akurat dla lokat, porównywanych dla przykładu z różnego rodzaju funduszami inwestycyjnymi, jego wskaźnik jest wyjątkowo niewielki. Co za tym idzie, właściwie jedyną możliwością utraty zdeponowanych w banku oszczędności jest ogłoszenie prze niego upadłości, jednak i to nie musi być równoznaczne z uszczerbkiem zasobności naszego portfela. Dlaczego?


Odpowiedzią jest system gwarantowania depozytów, czyli tak zwany Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Listę banków objętych owym systemem znaleźć można na stronie internetowej Funduszu www.bfg.pl, jednak z założenia ochroną objęte będą depozyty zgromadzone we wszystkich bankach z siedzibą na terytorium RP. Zasada działania Funduszu jest stosunkowo prosta. W przypadku problemów finansowych danego z banków, wypłaca on jego klientom środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonej kwoty. Obecnie jej wartość posiada zmienny charakter, ponieważ jest ona uzależniona kursu euro i wynosi równowartość 100.000 EUR. Znaczy to, że przy założeniu kursu euro na poziomie 4,2zł, do wysokości 420.000,00zł chronione są wszystkie środki pieniężne ulokowane w upadającym banku. Dotyczy to zarówno kont osobistych, jak i lokat oszczędnościowych zawartych w złotówkach i walutach obcych. Zwrócić należy natomiast uwagę, ze jeśli posiadana wartość depozytów przekracza równowartość 100.000euro, to Fundusz zapewnia jedynie zwrot śródków do wysokości gwarancji, a pozostała ich część stanowi wierzytelność klienta do masy upadłościowej banku.


WAŻNE: Zgodnie z informacjami BFG: „Należy zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych produktów dostępnych klientom banków, bank pośredniczy jedynie w ich sprzedaży (dotyczy to np. jednostek funduszy inwestycyjnych czy produktów ubezpieczeniowych) i nie są one objęte gwarancjami systemu gwarantowania. Banki oferują także produkty łączone, np. lokata bankowa oraz jednostki funduszy inwestycyjnych - wtedy gwarancjami chroniona jest tylko część lokacyjna produktu”.


Co zrobić, by nie stracić?


Charakter zabezpieczenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zapewnia więc ochronę śródków pieniężnych jedynie do określonej wysokości. Co więc zrobić, jeśli dysponujemy większą gotówką i chcemy ją bezpiecznie pomnażać w ramach lokaty bankowej? Tu z pomocą przychodzi znana ze strategii inwestowania w fundusze inwestycyjne dywersyfikacja. Jeśli więc posiadamy 1,2miliona złotych, podzielmy je przykładowo na trzy równe części ulokowane w trzech niezależnych bankach. To sprawi, że każda z umieszczonych na lokacie kwot podlegała będzie odrębnemu zabezpieczeniu w BFG. Może zdarzyć się jednak, że taki podział wpłynie na redukcję standardowego poziomu oprocentowania każdego z depozytów, co spowoduje obniżenie zyskowności lokaty. W takim przypadku najlepiej będzie rozpocząć negocjację z bankiem dotyczące: a) wzrostu wartości oprocentowania, b) skrócenia okresu kapitalizacji odsetek.

Produkty finansowe