Fundusze inwestycyjne – dla kogo?

Fundusze inwestycyjne, częściowo słusznie, utożsamiane są przez wielu z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Ich główną zaletą jest jednak możliwość uzyskania znacznych zysków oraz wygoda związana z brakiem konieczności samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących np. obrotu akcjami, kruszcami czy walutami. Czy możliwość znacznego wzbogacenia wygra z widmem straty części oszczędności?


Założenia funduszu inwestycyjnego
Zgodnie z artykułem 3, punkt 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, „fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe”. Znaczy to, że przystąpienie do funduszu inwestycyjnego powiązane jest z kupnem określonej liczby jego jednostek bazowych, stanowiących odzwierciedlenie wartości aktywów posiadanych przez fundusz. Powierzając własne środki finansowe specjalistom zarządzającym funduszem, zakładamy, że ich decyzje inwestycyjne okażą się na tyle trafne, by aktywa bazowe funduszu wzrosły, a co za tym idzie wzrosła również wartość każdej posiadanej przez nas jednostki funduszu.


Podstawową zasadą działań inwestycyjnych funduszu jest jego odpowiednia dywersyfikacja. Inwestowanie w różne instrumenty powoduje minimalizacje ryzyka związaną z ewentualnymi stratami występującymi w jednej z gałęzi lokaty kapitału funduszu. Ze względu na formę inwestycji w aktywa, a tym samym ryzyko związane z ich nabyciem, wyróżnić możemy fundusze akcji, obligacji, indeksowe, zrównoważone, stabilnego wzrostu czy rynku pieniężnego. Do najbardziej ryzykownych funduszy inwestycyjnych zaliczyć należy oczywiście fundusze akcji oraz fundusze hedgingowe kumulujące zysk w ramach względnie ryzykowanych inwestycji, między innymi na opcjach walutowych, nieruchomościach czy surowcach.


Czy partycypacja będzie korzystna?
Pierwszą z różnic inwestycji w fundusze, w porównaniu z innymi formami gromadzenia kapitału, jak lokaty, jest koszt partycypacji w przedsięwzięciu inwestycyjnym. Korzystając z tej metody pomnażania naszych środków, zostaniemy zmuszeni do odprowadzenia opłaty za uczestnictwo, której wysokość uzależniona jest od przekazywanego przez nas kapitału. Dodatkowo z zarządcą funduszu przyjdzie nam podzielić się również wypracowanym zyskiem w ramach opłaty rocznej za zarządzanie.


Inna zmienną jest również niepewność inwestycyjna oraz wysokość wypracowanego zysku. Choć w/w ustawa precyzyjnie reguluje kwestie bezpieczeństwa inwestycyjnego, to jej postanowienia nie są wstanie wyeliminować ryzyka w ogóle. Podejmując decyzję o członkostwie w funduszu należy mieć świadomość, że może ono przysporzyć nam znacznego zysku, nieporównywalnie większego od wypracowanego chociażby na lokacie, ale również straty, związanej chociażby z nieustanną zmiennością i nierównowaga rynku. Zarządcy poszczególnych funduszy, stosując wspomnianą dywersyfikacje, dążą oczywiście do ich minimalizacji, tak by spadek wartości danej lokaty w stopniu maksymalnie niewielkim wpłynął na zasobność całego portfela inwestycyjnego.


Niekwestionowana zaletą funduszy inwestycyjnych jest poza tym możliwość właściwie dowolnego wycofania posiadanych w nim środków. Śledząc ukazujące się periodycznie w różnych odstępach czasu kursy jednostek uczestnictwa, sami decydujemy, kiedy nasza przygoda z danym funduszem się zakończy, co pozwala na względy dobór wskaźnika zainwestowanych pieniędzy do czas i zysku, jaki udało się wypracować.


Dla kogo?
Niepozbawione wad i zalet fundusze inwestycyjne będą więc doskonałą opcją na lokowanie nadwyżek finansowych dla osób akceptujących podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego oraz posiadających znaczne zasoby finansowe, pozwalające na zasadzie dywersyfikacji własnej na skorzystanie z usług funduszy o różnym charakterze. Dodatkowo w związku z koniecznością uregulowania opłaty za uczestnictwo w funduszu oraz zyskom najefektywniej wypracowywanym w dłużnym okresie czasu, winna to być metoda inwestowania długoterminowego. Nie zapominać należy również, że to dość wygodna opcja zarabiania, ponieważ nie wymaga wiedzy specjalistycznej związanych chociażby z obrotem akcjami.

Produkty finansowe