Co wpływa na koszt kredytów gotówkowych?

Koszt kredytów gotówkowych jest wartością, której wysokość zależna jest od postanowień władz poszczególnych banków i innych instytucji finansowych oferujących narzędzia kredytowe. Nie może ona jednak przekroczyć wskaźników przewidzianych odpowiednim prawem, regulującym jej maksymalne wartości. Od czego zależy to, ile za kredyt przyjdzie nam zapłacić?

Wysokość oprocentowania

Całkowity koszt kredytu gotówkowego zależny jest od planowanego czasu jego spłaty oraz poszczególnych opłat bankowych, stanowiących zapłatę za jego udzielenie. Głównym składnikiem kosztów kredytowania jest więc jego oprocentowanie, którego wartość podawana jest w procentach w stosunku rocznym. Znaczy to, że każdego roku do samej wartości zaciągniętego przez nas kredytu, bank doliczy odsetki odpowiadające wielkościom procentowego udziału kwoty pozostałej do spłaty. Oprocentowanie to jest w przypadku kredytów gotówkowych ustalane bezpośre

dnio przez bank w odniesieniu do innych ofert dostępnych na rynku. Zależy ono oczywiście od kwoty kredytu i samego okresu kredytowania, który czym dłuższy, tym niekorzystniej działa na jego wysokość. Zaznaczyć jednak należy, że jego poziom nie może przekroczyć wartości maksymalnych przewidzianych prawem tj. ustawą antylichwiarską oraz zapisami ustawy o kredycie konsumenckim. Ogranicza ono zarówno wskaźnik całkowitych kosztów instrumentów kredytowych jak i wysokość oprocentowania kredytu gotówkowego. Nie może ona przekroczyć wartości czterokrotności stopy kredytu lombardowego, określanego przez Radę Polityki Pieniężnej – organ Narodowego Banku Polskiego – czyli ceny, za jaką bank centralny udziela innym bankom pożyczek pod zastaw. Obecnie, od czerwca 2011 roku, wskaźnik stopy kredytu lombardowego NBP wynosi 6%, co znaczy, że maksymalne oprocentowanie kredytu gotówkowego nie może być wyższe od 24% w skali roku.

Koszty dodatkowe

Wysokość wszystkich pozostałych koszów związanych z udzieleniem kredytu, niezależnie od trybu ich pobierania czy nazwy, ograniczona była do grudnia 2011 do maksymalnej wartości 5% jego kwoty. Po zmianach podstawy legislacyjnej Unii Europejskiej i wszystkich poszczególnych systemów prawnych państw członkowskich, ograniczenie to przestało jednak funkcjonować. Obecnie zastępuje je formularz przekazywany każdorazowo przed udzieleniem zobowiązania, który w zestandaryzowanej formie przedstawia wszystkie koszty kredytu i umożliwi konsumentowi podjęcie świadomej decyzji na podstawie analogicznie przedstawionych ofert.


W gronie opłat dodatkowych największe znaczenie dla wartości portfela klienta ma zwyczajowo prowizja związana z udzieleniem zobowiązania, pobierana jednorazowo w momencie udzielenia kredytu. Może ona zostać dodana do pożyczanej wartości lub o nią pomniejszona. Posłużmy się przykładem kredytu w wysokości 5 tysięcy złotych i prowizją w wysokości 250 zł. Jeśli zostanie ona dodana do wartości kredytu, zobowiązanie wynosiło będzie łącznie 5250, z czego 5 tysięcy trafi na nasze konto. Jeśli jednak zdecydujemy się na odjęcie prowizji, to wartość zobowiązania nie ulegnie zmianie i będzie to 5000 zł, jednak jedynie 4750 zł zostanie przelane nasze konto.


Szczególną uwagę zwrócić należy na zmienne w postaci dodatkowych, wymaganych ubezpieczeń. Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na wszystkie instytucje finansowe udzielające tego typu kredytów zobowiązanie do informowania klientów o tzw. rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania. Wskaźnik RRSO odzwierciedla wszystkie koszty, jakie powiązane są z zaciągnięciem kredytu. Innym sposobem określenia sumy wszystkich kosztów kredytowania jest oczywiście skorzystanie z porównywarki ofert bankowych www.wbanku.pl, która przedstawi poszczególne składniki kosztowe oraz zobrazuje ich całkowitą wysokość, umożliwiając dokładne porównanie dostępnych na rynku propozycji.

Produkty finansowe